Commissie van Toewijzing (CvT)

Commissie van Toewijzing (CvT)

Commissie van Toewijzing
Het bestuur van het SWV 23-01 VO heeft de Commissie van Toewijzing (CvT) gemandateerd om een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs (PrO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) af te geven. Tevens houdt de commissie zich bezig met de ontwikkeling van processen en procedures, waaronder de aanvraagprocedures.

Vergaderschema Commissie van Toewijzing:

De CvT vergadert in het schooljaar 2018-2019 op de volgende data:

Inleverdatum dossiers:

09 mei 2019

23 mei 2019

06 juni 2019

20 juni 2019

CvT-vergadering:

23 mei 2019

06 juni 219

20 juni 2019

04 juli 2019

Inleverperiode TLV-PrO: 01 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar.

Uiterste inleverdatum verlenging TLV-VSO: 1 april 2019.

Digitaal aanvragen van een TLV
Voor het digitaal aanvragen van een TLV-VSO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag VSO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

Voor het digitaal aanvragen van een TLV-PrO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag PrO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.​

Vergaderschema Commissie van Toewijzing:

De CvT vergadert in het schooljaar 2018-2019 op de volgende data:

Inleverdatum dossiers:

09 mei 2019

23 mei 2019

06 juni 2019

20 juni 2019

CvT-vergadering:

23 mei 2019

06 juni 219

20 juni 2019

04 juli 2019

Inleverperiode TLV-PrO: 01 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar.

Uiterste inleverdatum verlenging TLV-VSO: 1 april 2019.

Digitaal aanvragen van een TLV
Voor het digitaal aanvragen van een TLV-VSO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag VSO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

Voor het digitaal aanvragen van een TLV-PrO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag PrO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.​

Digitale aanvraag TLV-VSO

Digitale aanvraag TLV-VSO

Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag’, komt u in het aanmeldformulier. Bij dit formulier voegt u ook een aantal bijlagen. Bijlagen met een * zijn verplichte documenten bij de aanvraag.

Bijlage 1*: Onderbouwing en Advies: download hier het formulier;

Bijlage 2*: Ontwikkelingsperspectief (van uw eigen school);

Bijlage 3*: Toestemming betrokkenen: download hier het formulier;

Bijlage 4*: Onderzoek intelligentie
(bij IQ hoger dan 50 mag deze niet ouder zijn dan 2 jaar of onderbouwing van het intelligentieniveau door een gedragsdeskundige).

Overige bijlagen, indien aanwezig, 
bijvoorbeeld:
• Psychodiagnostisch onderzoek;
• Gespreksverslag ouders;
• Verslag externe hulpverlening.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • 
U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • 
U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.
 

Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag’, komt u in het aanmeldformulier. Bij dit formulier voegt u ook een aantal bijlagen. Bijlagen met een * zijn verplichte documenten bij de aanvraag.

Bijlage 1*: Onderbouwing en Advies: download hier het formulier;

Bijlage 2*: Ontwikkelingsperspectief (van uw eigen school);

Bijlage 3*: Toestemming betrokkenen: download hier het formulier;

Bijlage 4*: Onderzoek intelligentie
(bij IQ hoger dan 50 mag deze niet ouder zijn dan 2 jaar of onderbouwing van het intelligentieniveau door een gedragsdeskundige).

Overige bijlagen, indien aanwezig, 
bijvoorbeeld:
• Psychodiagnostisch onderzoek;
• Gespreksverslag ouders;
• Verslag externe hulpverlening.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • 
U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • 
U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.
 

Digitale aanvraag TLV-PrO

Digitale aanvraag TLV-PrO

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en de basisschool samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat de leerling in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). In de praktijk coördineert de basisschool de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van de aanmeldformulieren van de betreffende VO-school. Deze zijn op de websites van de VO-scholen te vinden.

Wie kan een Toelaatbaarheidsverklaring PrO (TLV-PrO) aanvragen?
VO- en VSO-schoolbesturen in de regio Almelo kunnen een TLV-PrO aanvragen. Het betreft leerlingen die instromen in het eerste leerjaar praktijkonderwijs. Een leerling kan zich bij de aangesloten VO- en VSO-schoolbesturen aanmelden waarna de school van aanmelding zorgplicht heeft en de eventuele TLV dient aan te vragen. Leerlingen/ouders/verzorgers kunnen geen TLV aanvragen.

Een aanvraag doen
Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag TLV-PrO’, kunt u de aanmeldprocedure in gang zetten. De hieronder genoemde bijlagen dient u echter eerst compleet ingevuld en digitaal bij de hand te hebben, alvorens u de digitale aanvraag start. Het gaat om de volgende bijlagen:


Bijlage 1:

Aanmeldingsformulier PrO (van school van inschrijving)
schooljaar 2018-2019.

Bijlage 2: Schoolaanmeldingsformulier PrO

Bijlage 3: I.Q.-bepalingen getekend profielblad (niet ouder dan 2 jaar)

Bijlage 4: CITO-scores (LVOS) of Drempelonderzoekscores

Bijlage 5: Een duidelijke beschrijving van de leerling door de basisschool (leerkracht) middels een OKR of een OPP, waarin informatie over werkhouding, gedrag, thuissituatie en de tot dan toe geleverde ondersteuning is opgenomen.

Bijlage 6: Overige relevante informatie.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag PrO’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en de basisschool samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat de leerling in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). In de praktijk coördineert de basisschool de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van de aanmeldformulieren van de betreffende VO-school. Deze zijn op de websites van de VO-scholen te vinden.

Wie kan een Toelaatbaarheidsverklaring PrO (TLV-PrO) aanvragen?
VO- en VSO-schoolbesturen in de regio Almelo kunnen een TLV-PrO aanvragen. Het betreft leerlingen die instromen in het eerste leerjaar praktijkonderwijs. Een leerling kan zich bij de aangesloten VO- en VSO-schoolbesturen aanmelden waarna de school van aanmelding zorgplicht heeft en de eventuele TLV dient aan te vragen. Leerlingen/ouders/verzorgers kunnen geen TLV aanvragen.

Een aanvraag doen
Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag TLV-PrO’, kunt u de aanmeldprocedure in gang zetten. De hieronder genoemde bijlagen dient u echter eerst compleet ingevuld en digitaal bij de hand te hebben, alvorens u de digitale aanvraag start. Het gaat om de volgende bijlagen:


Bijlage 1:

Aanmeldingsformulier PrO (van school van inschrijving)
schooljaar 2018-2019.

Bijlage 2: Schoolaanmeldingsformulier PrO

Bijlage 3: I.Q.-bepalingen getekend profielblad (niet ouder dan 2 jaar)

Bijlage 4: CITO-scores (LVOS) of Drempelonderzoekscores

Bijlage 5: Een duidelijke beschrijving van de leerling door de basisschool (leerkracht) middels een OKR of een OPP, waarin informatie over werkhouding, gedrag, thuissituatie en de tot dan toe geleverde ondersteuning is opgenomen.

Bijlage 6: Overige relevante informatie.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag PrO’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wat is een ontwikkelingsperspectief?
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin staat wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Vroeger heette dit een handelingsplan.

Voor wie?
Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen welke in het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod zit, is geen ontwikkelingsperspectief nodig.